UGL - Utveckling för grupp och ledare

Den 5 dagar långa kursen ger dig unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap och bygger på FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) om gruppers utveckling. Du kommer också att få insikter om hur du ska agera för att bidra till ett mer konstruktivt och öppet klimat både på arbetet och privat.

Målsättning
Att du ska bli effektivare som ledare eller gruppmedlem genom att:
- uppnå ökad självkännedom
- förbättra förmågan att kommunicera
- öka förmågan att ge och ta emot feedback
- kunna upptäcka och hantera konflikter
- kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap
- öka kunskapen om gruppers utveckling

Metodik
Kursen bygger på metoden upplevelsebaserad inlärning och skiljer sig markant från vanlig traditionell inlärning. Grundtanken är att du lär dig genom egna och andras upplevelser. Process varvas också med kortare teoripass.

Kursen genomförs i internatform sammanhängande under 5 dagar och kräver närvaro under hela tiden. Inga andra aktiviteter kan utföras under kurstiden.

Då kursen kan upplevas krävande är det ett måste att deltagarna är i psykisk god balans. Kursen bygger också på ett frivilligt deltagande.

Office IT-Partner Utbildning erbjuder alltid uppföljning och tillgång till utvecklande coaching efter UGL.