SDI - Strength Deployment Inventory

STRENGTH – Att komma underfund med sina starka sidor i relation till andra människor både när allt går bra och i konfliktsituationer. DEPLOYMENT – Ger förslag på hur man skall kunna mobilisera sina starka sidor för att skapa bra relationer till andra människor. Lär dig agera strategiskt och effektivt. INVENTORY – Kartlägger de värderingar som motiverar dig och är grunden för hur du känner dig och uppträder i olika situationer.

Det yttersta målet är att öka produktiviteten och effektiviteten i företaget. Som ett led i en teamutveckling har SDI® sin naturliga plats. För den nya (eller gamla) ledningsgruppen skapar det snabbt en bild av hur individerna i gruppen fungerar.

SDI® är troligen det verktyg som snabbast hjälper medlemmarna i en grupp att få förståelse för varandra.

SDI® är ett frågeformulär och en kartläggning som hjälper dig att upptäcka egenskaper och potentialen i ditt sätt att relatera till andra människor.

SDI® är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal.